Boghandler Engers Hansen fortæller i 1945: ”Jeg er født i Nordby på Fanø d. 20. maj 1879, og min far var skibsfører, men holdt op at sejle i 1882, da han var syg, fordi han havde dårlig mave. Men min far lå ikke på den lade side, da han kom hjem, men købte boghandelen på Hovedgaden. Desuden var far meget interesseret i plantningssagen, og han fik beplantet 15 tdr. land jord mellem Nordby og badet, og inde i plantagen blev der anlagt en stor have. Far havde foruden en stor frugthave inde i Nordby og mange kolonihaver til udlejning på Vestervejen.

Far var i nogle og tyve år til sin død i 1925 bestyrer af Handelsbankens filial i Nordby, og vi havde kontoret indrettet i en stue til gaden, hvor kontoret er endnu. Til mit barndomshjem, der endnu ligger på Hovedgaden, hørte både mark og eng, og som besætning havde vi en ko.

Begge mine forældre stammede fra Fanø, og min mor bar nationaldragten til sin død i 1886. Vi var 5 søskende hjemme, 3 brødre og 2 søstre, og alle drengene blev boghandlere. Jeg gik i Nordby Realskole både i den gamle skole og senere i den nye skole, da den blev færdig i 1892.

Da jeg kom ud af skolen, var jeg i lære hjemme hos min far i 2 år og gik desuden i teknisk skole, og derefter var jeg to år i Præstø, hvor min bror i forvejen var i lære. Jeg fortsatte så dér, og min læremester, der hed Andreas Jensen, var i sin bedste alder. Han var en dygtig forretningsmand, hos hvem, man lærte godt.

Jeg fik ingen løn, men derimod kost og logi. Vi begyndte kl. 7 om morgenen og arbejdede til kl. 21-22 om aftenen. Desuden havde alle boghandlerne dengang åbent søndag formiddag. En tid, husker jeg, havde vi her i Esbjerg åbent hver søndag morgen fra kl. 7 til 21 aften, og særlig konfirmationssøndagene var der meget at bestille. Dengang var der ingen kiosker, og så kom folk til boghandlerne og købte kort og telegrammer.

Da jeg var udlært i Præstø, kom jeg hjem i min fars forretning i et års tid, derefter 3 år i Bollerups Boghandel i Ringkøbing, hvor jeg fik en månedsløn på 40 kr., senere 50 kr., plus kost og logi.
En tid var jeg i Priors Hofboghandel i København og Ejnar Jespersens Boghandel i Nakskov, og dog var jeg hjemme i sommermånederne fra juli 1901. I København fik jeg 85 kr. i løn pr. måned, og jeg gav 55 kr. for kost og logi i KFUMs nye bygning i Gothersgade.

I 1897 overtog min far et trykkeri i Nordby, som var startet af et aktieselskab, som ikke kunne få det til at gå. Det var „Fanø Ugeblad – Esbjerg Tidende – Bramminge Ugeblad og Holsted-Vejen Ugeblad, der blev trykt en gang ugentlig. Desuden trykkede vi ugebladet „Kritikeren” for restauratør Jørgensen, Havnerestaurationen i Esbjerg. Jeg husker endnu, hvor trættende, det kunne være, når jeg stod og drejede maskinen med håndkraft, men da der kom gas, fik vi en motor til at trække maskinen. Senere blev gassen jo afløst af elektriciteten.
Maskinen var købt som brugt nede i Hamborg, men den var god. Den går endnu, og vi trykkede for øvrigt også skibsdagbøger for konsul D. Lauritzen. Far ejede som sagt trykkeriet og redigerede ugebladet, senere blev det redigeret af bogtrykker Høgsted, overlærer Thyssen og navigationslærer Busch, og nu er det lærer Sneum, der er redaktør.
Min broder Søren Clausen Hansen overtog forretningen og trykkeriet i 1920 og drev det til sin død i 1936. Nu er det min broderdatter og hendes mand, der driver forretningen og trykkeriet.

I 1891/92 byggede min far den første villa ved Fanø Vesterhavsbad (senere tilhørte denne villa dommer Esmann). Vi havde butik og brevsamlingssted dér, og jeg bar post rundt i de år.

Da „Hotel Kongen af Danmark” blev bygget i 1895, byggede far et hus lige overfor med hjørnebutik og badepensionat ved siden af, som far havde til 1920. Min bror Søren Hansen havde det derefter til 1936. I mange år lejede Post- og Telegrafvæsenet sig ind hos os derude ved badet.

Omkring århundredskiftet købte vi den store villa af margarinefabrikant Steensens fra Vejle, hvor der var tre butikker og 20 værelser ovenpå, hvor vi drev pensionat. I 1916 købte vi af tyskeren Scheele, Bremen, „Strandhotellet” for 40.000 kr., og drev det i 2 somre, Vi solgte det i 1918 for 85,000 kr. til et konsortium, der ejede missionskurstedet Nyborg Strand. Der skete noget i disse sommermåneder.

Kender de forresten ikke historien om flaget og brygger Jacobsen? Det var i 1890erne, og der var en masse gæster ved badet. En dag var der nede ved stranden hejst et stort, tysk flag på en høj flagstang. Ved siden af vajede Dannebrog på en lille flagstang. Brygger Jacobsen fra Valby der ferierede på „Hotel Kongen af Danmark”, blev så vred, at han tog flagstangen med det tyske flag og knækkede den midt over. Men det bevirkede, at alle tyskerne rejste omgående, og da det hovedsagelig var tyskere, der boede på „Strandhotellet”, som forpagtedes af kaffe-Mathisen (der dog var hovedaktionær) rejste denne sag mod brygger Jacobsen. Mange gange rejste kaffe-Mathisen til København og talte med brygger Jacobsen, men brygger Jacobsen ville ikke have noget med ham at gøre.

I forretningen ude ved badet solgte far sjældne, oversøiske ting, som han købte af skibsførerne, og mange fine folk kom i butikken. Blandt andre ferierede prinsesse Marie en hel sommer alene derovre, og hver dag var hun i butikken. Prinsesse Marie var meget ligefrem og meget afholdt. Jeg husker så tydeligt en dag inde i Nordby, hvor prins Valdemar var på besøg hos sin gemalinde. Prins Valdemar var inde i butikken og udenfor holdt droschen med prinsesse Marie. I det samme kom boghandler Digmann fra Silkeborg ind for at hilse på far, og han siger da efter at han havde set prinsessen sidde udenfor i vognen: „nå, Hansen! Kan de ikke præsentere mig for prinsesse Marie?” prins Valdemar, der stod lige ved siden af, hørte selvfølgelig udbruddet, og morede sig derover, og far måtte så præsentere prins Valdemar for boghandleren fra Silkeborg.

Ja, både Carit Etlar og Drachmann har også ferieret derovre, og inde i Nordby kom Holger Drachmann ofte ind til far i forretningen. Drachmann ville meget gerne have et glas vin, og oftest ville han gerne have mere end et glas, men det syntes far ikke om.

Ved indvielsen af Fanø bad i 1891 blev der foræret grunde til forskellige kendte mennesker, for at få dem til at bygge sommerboliger derude. Badelivet og de mange fremmede badegæster prægede øen i sommertiden. Jeg husker tydeligt grevinde Friis, Friisenborg, når hun kom ridende med sine døtre – det så vældig flot ud. Den ældste datter, grevinde Wedel Wedelsborg, er nu overhofmesterinde hos dronningen.

Som dreng hjalp vi hjemme, og så snart vi kom fra skole, skulle vi ud i marken efter koen, og vi hjalp også ude i marken, og når vi var færdige med det, hjalp vi i butikken.

Den 7. august 1903 overtog jeg Chr. L. Grottrups boghandel her i Esbjerg, og indgangsdøren var dengang samme sted, som den er nu. Jeg gav 2000 kr. i afståelse og 900 kr. i årlig leje, og der var en omsætning på ca. 22.000 kr., og nu i 1945 er omsætningen omkring 700.000 kr.. Dengang var det kun frk. Bune og jeg, der var i forretningen – nu beskæftiger vi 30 personer i hele foretagendet.

I 1910 købte jeg hjørneejendommen for 77.000 kr. og i 1922 Jyllandsgade 19 for 42.000 kr., hvor jeg har trykkeri og bogbinderi, og i 1939 købte jeg ejendommen Kongensgade 63 for 85.000 kr. Da jeg begyndte i Esbjerg i 1903 var der var vel ca. 14.000 indbyggere, og nu har vi over 40.000. I 1903 fik vi en bydreng til 2,50 – 3 kr. om ugen, og en lærling fik gerne kost og logi, men nu får en lærling 40-50 eller 65-90 kr. månedlig i de 4 år læretiden varer, og i dag er det jo faktisk ikke så meget værd som kost og logi. I 1903 havde vi meget handel med passagererne fra englandsbådene om aftenen. Der var kun forbindelse til København kl. 22 om aftenen, og den forbindelse tog de fleste ikke med. Derimod overnattede de gerne på „Royal”, og næste formiddag havde vi meget handel med dem. Nu derimod, tager passagererne lige igennem.

Den 28. februar 1944 blev vi ramt af en bombeeksplosion, og nu har vi i 1944/45 fået hjørneejendommen bygget op og forretningen fuldstændig moderniseret. Og lige overfor i Jyllandsgade, og på det andet hjørne er der et lavt hus, der netop i disse dage er solgt for 176.000 kr. – dengang Engers Hansen kom til Esbjerg, kunne dette hus købes for 24.000 kr..
Det er en rivende udvikling, der har været i Esbjerg, og det er en stor prisforhøjelse, der er sket på ejendommene i Kongensgade.

Leave a Reply