En ny lokalplan for midtbyen og en ny trafikplan for samme område udbygger Esbjergs identitet som storby via et moderne plangrundlag, der skaber mere byliv uden at give afkald på Esbjergs særlige kendetegn.

Foto: Christina Simonia Straarup

Samspillet mellem de to planer fornægter sig ikke. Den ene plan handler om, hvordan man bevæger sig rundt i byen, mens den anden handler om, hvordan man bor i midtbyen. I begyndelsen af juni sendes begge planer i høring, og umiddelbart derefter inviteres der til et fælles borgermøde omkring indholdet i planerne.

Den nye lokalplan erstatter over tredive af de hidtidige lokalplaner for midtbyen. Lokalplanen holder fast i det nuværende randbebyggelsesmønster og gadernes karakteristiske gridstruktur, men planen lægger også op til, at der bygges flere boliger, som dog ikke må overstige fem etager de fleste steder. Lokalplanen lægger op til at fastholde de eksisterende pladser og parker, og byggeri i de indre gårdrum skal undgås for at udvikle flere grønne baggårdsmiljøer i stil med Kosmorama-karreen.

“Lokalplanen for midtbyen udstikker retningslinjerne for, hvordan byen skal opleves. Fx skal facaderne være åbne mod gader, så der sikres større oplevelsesrigdom, bedre forbindelse mellem ude og inde og generelt interessante gadeforløb. Samtidig er lokalplanen vores mulighed for støtte et sammenhængende og stærkt handelsmiljø, fordi planen udpeger de gadestrækninger, hvor der kan etableres butikker i stueetagen” siger formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini.

“Jeg hæfter mig ved, at lokalplanen er udformet så den understøtter hurtigere sagsbehandling af byggesager. Dermed kan nye byggerier sættes i gang uden langstrakte lokalplanlægningsforløb”, siger erhvervschef Karsten Rieder fra Business Esbjerg.

Bedre balance mellem trafikanterne
Når det kommer til at bevæge sig rundt i byen lægger trafikplanen op til, at biltrafikken i højere grad skal ske på de lette trafikanters præmisser, mens den gennemkørende trafik ledes uden om den indre midtby.

“Trafikplanen indeholder 21 projekter, som får udfordringerne med trafik, parkering og bedre forhold for cyklister og fodgængere til at gå op i en højere enhed. Derfor handler løsningerne om at fredeliggøre området via 30 km/t zoner, beboer p-licenser og en general forenkling af parkeringsforholdene. Planen peger også på muligheden for at etablere nye p-huse fx i Rolfsgade og Borgergade”.


Formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen.

Når de politiske udvalg har taget stilling til planforslagene, ser formændene frem til, at mange har lyst til at deltage aktivt i høringsperioden.

Leave a Reply