Et samlet byråd bag økonomisk ansvarligt budgetforlig

0
1109

For første gang i nyere tid står samtlige partier i Esbjerg Byråd bag forliget om kommunens budget. Aftalen om Budget 2019-2022 bygger på økonomisk ansvarlighed og giver samtidig plads til velfærd og nye initiativer.

Foto: Esbjerg Kommune

De 31 byrådsmedlemmer mødte et budgetoplæg med store udfordringer, da de for mere end en uge siden gik i gang med budgetforhandlingerne for Esbjerg Kommune. Alligevel er det lykkedes at nå frem til et budgetforlig, som alle partier i byrådet kan stå bag. Og det på trods af mange økonomiske faktorer, der lægger pres på budgettet. Det gælder eksempelvis voksende demografiske udfordringer, statens moderniserings- og effektiviseringsprogram og centrale aftaler og reformer, som lægger pres på Esbjerg Kommunes økonomi.


Balance i økonomien
Bag forliget står Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Borgerlisten, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre. Økonomisk ansvarlighed er grundlaget for forliget, der skaber balance i kommunens økonomi og samtidig giver plads til velfærd og nytænkning. 


Disse er nogle af de områder, der styrkes.

 Handicapområdet får tilført ressourcer på 30,8 mio. kr.
 Familieområdet får tilført 27,8 mio. kr.
 Esbjerg Lufthavn 18,8 mio. kr.
 Pulje til flere almene boliger 30 mio. kr.
 Styrkelse af den kollektive trafik 30 mio. kr.
 Styrket indsats overfor ordblinde i folkeskolen, tilførsel af 10,2
     mio. kr., så der sammenlagt bruges 20,8 mio. kr. på området
 Pulje til forbedring af skolernes it i folkeskolerne 16 mio. kr.
 Sydvestjysk Brandvæsen styrkes med 8,2 mio.kr.
 Toldboden Ribe fornyelse 10,2 mio. kr.


Beløbene er for budgetperioden 2019-22.


Skole og kolonier bevares
I direktionens oplæg til budgettet blev en lukning af Vejrup Skole Fortuna
foreslået, men i stedet for at flytte eleverne fra Vejrup til Gørding Skole
Fortuna har byrådet valgt at bevare den lokale skole. Også
feriekolonierne i Rendbjerg og Sønderho er fortsat prioriteret i budgettet,
så der også fremover kan afholdes lejrskoler og andre ophold på Fanø og
i Sønderjylland. Kulturtalentklasserne på Rørkjær Skole Urban bevares også.


Overbygningsskole drøftes igen
For at styrke fagligheden og trivslen havde direktionen foreslået en fælles overbygning i SeminarieHuset for alle Vadehavsskolen 7.-9. klasser. Forligspartierne er enige om, at det er et visionært forslag, og forligspartierne har noteret sig, at såvel ledelsen som skolebestyrelsen for Vadehavsskolen bakker op om forslaget. Forligspartierne savner dog en grundig behandling i Børn & Familieudvalget, inden der tages endeligt stilling til forslaget. Forligspartierne er grundlæggende tilfredse med den nuværende skolestruktur, og derfor skal forslaget om en overbygningsskole tænkes ind i en samlet helhed. Forhandlingsudvalget imødeser, at et gennemarbejdet og politisk behandlet forslag drøftes.


30 mio. kr. til handicapområdet
Forligspartierne har drøftet en mulig genopretningsplan for handicapområdet i forbindelse med dette års forhandlinger. Det er besluttet, at handicapområdet ikke alene skal bære opgaven med at skabe balance. Området får derfor tilført 30 mio. kr. over budgetperioden. Det betyder bl.a., at der ikke som foreslået skal gennemføres besparelser på botilbud for handicappede og aflastning.


For yderligere information se Esbjerg Kommunes hjemmeside:
http://budget.esbjergkommune.dk/

Leave a Reply