Tiltalen udspringer af en anmeldelse fra Socialstyrelsen, Center Mod Menneskehandel i oktober 2018

Den 16. oktober 2018 modtog Syd- og Sønderjyllands Politi en anmeldelse fra Socialstyrelsen, Center Mod Menneskehandel (CMM).

Ifølge anmeldelsen skulle flere udenlandske chauffører ansat ved det polske firma HBT Internationale Transporte, der leverede transport til det danske firma Kurt Beier Transport A/S i Padborg, bo og leve under meget dårlige forhold.  

Chaufførerne skulle således være installeret et sted i Padborg, hvor de boede og sov mange sammen i barakker eller lastbiler med begrænset adgang til toiletter og køkkenfaciliteter. De skulle heller ikke have adgang til lægehjælp eller være omfattet af sygeforsikringer.

På baggrund af anmeldelsen foretog Syd- og Sønderjyllands Politi den 30. oktober 2018 en undersøgelse af forholdene på Lejrvejen i Padborg. 

Ud over anmeldelsen fra Center Mod Menneskehandel har Aabenraa Kommune indgivet anmeldelse om overtrædelse af byggelovgivningen, herunder overtrædelse af en række regler vedrørende brandsikkerhed.

Efterforskningen har været omfattende

Politiets efterforskning har fokuseret på at klarlægge selskabets ejerforhold og økonomi, chaufførernes ansættelseskontrakter, boligforholdene for de ansatte, lønudbetalinger og koncernens aktiviteter i Polen. 

Politiet afhørte ved sagens opstart 30 chauffører fra Filippinerne og Sri Lanka. Der er også afhørt en række andre personer ansat i virksomheden eller med tilknytning til virksomheden. Anklagemyndigheden foretog tidligt i forløbet indenretlige afhøringer af 25 af de udenlandske chauffører med henblik på at sikre deres forklaringer, inden de udrejste. 

Syd- og Sønderjyllands Politi har blandt andre samarbejdet med polske myndigheder, Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen, Aabenraa Kommune, Center mod Menneskehandel under Socialstyrelsen samt Brand og Redning Sønderjylland for at afdække forholdene for de udenlandske chauffører. 

Tiltalen 

Anklagemyndigheden i Syd- og Sønderjyllands Politi har foretaget en umiddelbar vurdering af beviserne og tiltalespørgsmålet. På grund af sagens kompleksitet har sagen derpå været forelagt Statsadvokaten i Viborg. Statsadvokaten har den 1. juli besluttet at opgive påtale for overtrædelse af straffelovens § 262 a om menneskehandel. 

Anklagemyndigheden vurderer derimod, at Kurt Beier Tranport A/S og ledende personer med tilknytning til selskabet har overtrådt straffelovens § 286, jf. § 282 – åger af særligt grov beskaffenhed og rejser derfor tiltale herfor. 

Anklagemyndigheden har derudover rejst tiltale for overtrædelse af udlændingelovens § 59, byggeloven, bygningsreglementet, bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger og bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter. 

Anklagemyndigheden vil under sagen nedlægge påstand om fængselsstraf og konfiskation af det økonomiske udbytte. 
De tiltalte har ikke ønsket at lade sig afhøre i sagen. 
Straffesagen er endnu ikke berammet ved byretten. 

Fakta:

Straffelovens § 282 – åger 

For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for. 

§ 286 – strafferammen 

Straffen kan stige til fængsel indtil 6 år, når de i §§ 276, 276 a, 281 og 282 nævnte forbrydelser er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening eller under medtagelse af våben eller andet farligt redskab eller middel, eller på grund af de stjålne genstandes betydelige værdi eller de forhold, under hvilke de befandt sig, eller fordi der er tale om tyveri begået som led i organiseret indbrudskriminalitet, eller fordi der er tale om systematisk eller organiseret afpresning , eller når et større antal forbrydelser er begået.

Leave a Reply